Dicionário
 Aberto e colaborativo
 Página principal

Novos significados coletados

 guambu, huambu  pirca, pirka  t´inkana 
 awanu  paltaucu  waña, guaña* 
 sinche, sinchi*  tupo, tupu  males,   malis, malliy 
 pingo, pingu  tufiño  oyambaro, uyambaru (uya-amba-aru) 
 mishque  huachiculca  culca 
 chapo, chapu  cotona, cutuna  palla 
 nayon  ullaguanga  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania) 
 nayon  yana  paxi, pacsi, phaxsi 
 fuya fuya  punchao  zuania  caqui, kaqui, caaque  rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején 
 ullaguanga  tituaña  tullpanchich 
 shunga  quilico, quilicu  fuya fuya 
 timbushca  japa  cucayo 
 paccha, phajcha  jirca  yanayacu (yana-yacu) 
 yacel , yachil, yatzil  apangora, apangura (apa-angura)  guamani, huamani, wamani* 
 picalqui (pical-qui)  michinal  lluqui 
 manangón (góna)  *atabalipa  pilca* 
 supay  oshota  hualu, walu 
 bura  carishina  picalqui (pical-qui) 
 manangón (góna)  yara  huaita, guaita