Dicionário
 Aberto e colaborativo
 Página principal

Novos significados coletados

 putucho, putuchu (putu-uchu)  tupicocha, tupicucha (tupi-cucha)  hualu, walu 
 chirincho (chiri-inchu)  guaraqui, huaraqui (huara-qui), waraqui  simiruco, shimirucu (shimi-rucu) 
 pilco, pilku  cahuas  coyago, cuyagu (cuy-agu)* 
 chaquiñan (chaqui-ñan)  huachi  colca, kolka 
 pachacamac (pacha-camac)  huagra