Dicionário
 Aberto e colaborativo
 Página principal

Novos significados coletados

 rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején  ullaguanga 
 tituaña  tullpanchich  shunga 
 quilico, quilicu  fuya fuya  timbushca 
 japa  cucayo  paccha, phajcha 
 jirca  yanayacu (yana-yacu)  yacel , yachil, yatzil 
 apangora, apangura (apa-angura)  guamani, huamani, wamani*  picalqui (pical-qui) 
 michinal  lluqui  manangón (góna) 
 *atabalipa  pilca*  supay 
 oshota  hualu, walu  bura  carishina  picalqui (pical-qui)  manangón (góna) 
 yara  huaita, guaita  *saracay (sara-cay) 
 *atabalipa  ku´ta, cuta  chaco, chacu 
 chuculi  chama  anchui 
 alba, alwa*  chumbi  chaquiñan (chaqui-ñan) 
 chimbo, chimbu  huagra  cambá 
 auyu  karanki  chaucha 
 guasgua*  sucho, suchu  charijayac 
 alpa  pilche, pilchi  yango, yangu 
 cucayo  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  cucho, cuchu 
 coro, curu*  tulca, tulqa  kitu