Dicionário
 Aberto e colaborativo
 Página principal

Novos significados coletados

 t´inkana  awanu  paltaucu 
 waña, guaña*  sinche, sinchi*  tupo, tupu 
 males,   malis, malliy  pingo, pingu  tufiño 
 oyambaro, uyambaru (uya-amba-aru)  mishque  huachiculca 
 culca  chapo, chapu  cotona, cutuna 
 palla  nayon  ullaguanga 
 huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  nayon  yana 
 paxi, pacsi, phaxsi  fuya fuya  punchao 
 zuania  caqui, kaqui, caaque  rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején  ullaguanga  tituaña 
 tullpanchich  shunga  quilico, quilicu 
 fuya fuya  timbushca  japa 
 cucayo  paccha, phajcha  jirca 
 yanayacu (yana-yacu)  yacel , yachil, yatzil  apangora, apangura (apa-angura) 
 guamani, huamani, wamani*  picalqui (pical-qui)  michinal 
 lluqui  manangón (góna)  *atabalipa 
 pilca*  supay  oshota 
 hualu, walu  bura  carishina 
 picalqui (pical-qui)  manangón (góna)  yara 
 huaita, guaita  *saracay (sara-cay)  *atabalipa