Dicionário
 Aberto e colaborativo
 Página principal

Novos significados coletados

 ixtelotli  ipampa  ilamatl 
 ichpochtli  itlan  tatei 
 chapali  siauik  milli 
 kaltsamaxtli  omixochitl  ojtlatl 
 kuikuiltik  nixtamal  tetonali ik metl 
 zóquitl  quiyahuia  quiahuia 
 axti  paki  itlan 
 kaxtoli  kaxtilia  yolik 
 makuili  naui  quahtepuztli  cuatl  chimalli  popoca 
 kalali  kalali  zóquitl 
 tlapalolistli  popoca  moyotl 
 eluayotl  tlachialoyan  tochpan 
 yaotl  yakak  yamanik 
 pamitl  panolti  akalotl 
 achtontli  achtotlakatl  atleinemik 
 nakakaxitl  nakakokoya  noyolikni 
 xoloitskwinli  tlasojkamati  anxelin iyali 
 ahuiyani yoli  temu  kuali tonali amigos 
 cuali en nahuatl  tlatelchihuali  pakini iluitl